LUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „LOGO LUBUSKIEGO KONKURSU BRD” X edycja

ORGANIZATORZY KONKURSU

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

 

CEL KONKURSU

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w  ruchu drogowym.

 

ZASADY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora:

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Wyszyńskiego 19a, 65-536 Zielona Góra do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Logo BRD”.

Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.

Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.

Szkoła może przesłać maksymalnie 12 prac uczniów z klas IV-VIII.

Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.

Praca nie może być wykonana zespołowo.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność. Zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z ewentualną późniejszą modyfikacją graficzną w celu wykorzystania jako logo Lubuskiego Konkursu BRD) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00. W przypadku zmiany terminu, laureaci i szkoły zostaną poinformowani e-mailowo.

Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły i opiekuna szkolnego) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami i szkoła zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

 

ADRESACI KONKURSU

Prace mogą zostać wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIII.

 

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace uczniów mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) – bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp.

Praca dotyczy wykonania loga Lubuskiego Konkursu BRD. Inspiracje można czerpać z wiadomości o Konkursie: http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/

Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– oryginalność ujęcia tematu,

– walory artystyczne pracy,

– estetykę wykonania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów:  www.mdk-zgora.pl w linku Konkursy oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy/Grafika BRD.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.