Statut

Statut

MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI „DOM HARCERZA” im. JANUSZA KORCZAKA W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

UCHWAŁA NR 1 /2021/2022

Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu placówki

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

STATUT MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI

„DOM HARCERZA” im. JANUSZA KORCZAKA W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze, zwanej dalej „Centrum”, jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.

§2. Siedzibami Centrum jest budynek w Zielonej Górze, przy ul. Stefana Wyszyńskiego 19A.

§3. Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Zielona Góra.

§4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

§5. 1. Centrum jest jednostką budżetową miasta Zielona Góra.

2. Centrum użytkuje mienie Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze.

§6. Centrum używa pieczątki o treści: „Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze”.

Rozdział 2

Cele i zadania Centrum

§7. Centrum prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży, mające na celu:

1) rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;

2) stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej;

3) integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami;

4) pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;

5) stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki, itp.;

6) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;

7) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;

8) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;

10) przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy autobusem miejskim, ruch pieszego, do poruszania się rowerem i motorem;

11) współpraca w zakresie pomocy merytorycznej i metodycznej dla nauczycieli techniki, wychowania komunikacyjnego;

12) szerzenie wiedzy i kultury technicznej;

13) ujawnianie i eksponowanie cech psychomotorycznych, predysponujących do dalszego kształtowania politechnicznego;

14) udzielenie szkołom pomocy merytorycznych w urządzaniu pracowni technicznych, komunikacyjnych;

15) udostępnianie bazy lokalowej i środków dydaktycznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

16) udostępnianie bazy materiałowo-technicznej, udzielanie pomocy nauczycielom racjonalizatorom, młodzieży uzdolnionej, uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, olimpiad, konkursów.

§8. 1. Centrum realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

2. Centrum realizuje powyższe zadania przez organizację i uczestnictwo w:

a) imprezach, przeglądach, wystawach, konkursach, festiwalach, zawodach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim (także na zlecenie organu prowadzącego placówkę i sprawującego nadzór pedagogiczny);

b) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w czasie ferii szkolnych;

c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

§9 . 1. Centrum realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze.

2. Centrum wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami.

3. Centrum realizuje zadania we współpracy z organami nadzorującymi szkoły, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, specjalnymi i innymi jednostkami.

4. Centrum może realizować zadania także poza budynkami będącymi w zarządzaniu dyrektora zespołu.

5. Centrum może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.

Rozdział 3

Organy zespołu

§10. 1. Organami Centrum są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Wychowanków

2. Organy Centrum zapewniają możliwość swobodnego działania w granicach kompetencji określonych ustawami i poszczególnymi regulaminami.

§11. 1. Dyrektor Centrum:

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora zespołu osobie niebędącej nauczycielem nadzór pedagogiczny sprawuje zastępca dyrektora Centrum;

3) przewodniczy obradom rady pedagogicznej;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planach finansowych;

6) ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi;

7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych Centrum pracowników pedagogicznych oraz innych nie będących nauczycielami;

8) decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania pracowników Centrum,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pozostałych pracowników Centrum;

2. Dyrektor jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

3. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Zielona Góra.

§12. 1. W Centrum działa Rada Pedagogiczna zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem oświatowym.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w Centrum.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

4. W ciągu roku szkolnego ustala się co najmniej trzy Rady Pedagogiczne, w siedzibie Centrum.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany w Statucie Centrum i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców i uchwala jego zatwierdzenie.

§13. 1. W Centrum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczestników zajęć.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków zespołu.

3. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.

4. Rada Rodziców współpracuje ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.

5. W celu wspierania statutowej działalności Centrum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§14. 1. W Centrum może działać Samorząd Wychowanków.

2. Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

3. Zasady wybierania i działalności organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Organ samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.

5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z planem pracy, jego treścią i celem;

2) prawo do organizacji życia placówki;

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki;

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§15.1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Wychowanków współdziałają ze sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

2. Rodzice mogą wspierać statutową działalność placówki poprzez wkład finansowy lub rzeczowy.

3. Celem ułatwienia wymiany informacji, uzyskania opinii, dyrektor Centrum organizuje spotkania poszczególnych organów według ustalonego rocznego harmonogramu, który zatwierdza Rada Pedagogiczna Centrum.

4. Rozwiązywanie konfliktów odbywać się będzie w duchu porozumienia, tolerancji i szacunku wewnątrz Centrum. W uzasadnionych przypadkach na wspólnych posiedzeniach z udziałem wybranych reprezentantów.

 

Rozdział 4

Uczestnicy zajęć

§16. 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ucząca się oraz pracująca.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

3. Podstawowy nabór dokonywany jest drogą elektroniczną w terminach ustalanych co roku przez dyrektora placówki. W trakcie roku szkolnego dokonuje się tzw. naboru uzupełniającego.

4. Dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach w jednym semestrze są uczestnikami stałymi.

5. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w czasie krótszym niż semestr oraz sporadycznie są uczestnikami okresowymi i okazjonalnymi.

6. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych.

§17. Uczestnik ma prawo:

1) wybierać zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami;

2) zgłaszać własne pomysły i projekty;

3) brać udział w imprezach, wycieczkach, wymianach międzynarodowych organizowanych przez Centrum;

4) być wyróżnianym i nagradzanym;

5) otrzymać pisemne potwierdzenie swojej pracy.

§18. Uczestnik ma obowiązek:

1) dbać o dobre imię placówki i godnie ją reprezentować;

2) przestrzegać przepisów placówki i zasad współżycia koleżeńskiego;

3) systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach;

4) dbać o mienie placówki;

5) przestrzegać przepisów BHP.

§19. 1. Uczestnik zajęć może otrzymać następującą nagrodę:

1) ustną pochwałę;

2) pisemną pochwałę adresowaną do rodziców i szkoły.

2. Uczestników wyróżnia i nagradza Dyrektor na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy.

§20. 1. Uczestnik, który nie przestrzega regulaminu oraz innych zarządzeń może otrzymać:

1) upomnienie,

2) ustną naganę,

3) zostać skreślonym z listy zajęć uczestnika przez Dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zaopiniowaniu przez Samorząd Wychowanków.

2. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej (zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka).

3. Uczestnik zajęć może być czasowo zawieszony w zajęciach przez nauczyciela prowadzącego po uprzednim powiadomieniu Dyrektora i rodziców.

§21. 1. Ustanawia się funkcję asystenta społecznego wspierającego pracę nauczyciela.

2. Asystent społeczny powoływany jest i odwoływany przez dyrektora na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy.

3. Asystentem społecznym może zostać absolwent szkoły ponadpodstawowej, który ma odpowiednią wiedzę i umiejętności.

4. Asystent społeczny nie traci praw wychowanka.

 

Rozdział 5

Organizacja Centrum

§22. 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć – grupa uczestników; ujęta w stałym tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Centrum.

3. Grupę tworzy co najmniej 12 uczestników.

4. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników, za zgodą organu prowadzącego lub Dyrektora, może być mniejsza, a w szczególności ze względu na:

1)bezpieczeństwo i higienę pracy;

2) specyfikę pracy zespołów artystycznych;

3) specyfikę pracy z uczestnikami indywidualnym szczególnie uzdolnionym, bądź niepełnosprawnym.

5. Godzina zajęć w grupie trwa 45 minut.

§23. 1. W placówce tworzy się pracownie i działy:

1)pracownie tworzy minimum 3 grupy;

2) dział tworzy minimum 15 grup.

§24. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz placówki, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§25. 1. Placówka opracowuje własne programy i roczne plany pracy.

2. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

§26. Godziny pracy placówki ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym. Są one dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

§27. 1. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze i w soboty.

2. Zajęcia w formach masowych mogą być również prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy.

§28. 1. Centrum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na nauczycielskie praktyki pedagogiczne.

2. Podstawą regulującą zasady organizacji praktyk jest pisemne porozumienie zawarte między Dyrektorem Centrum i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§29. Dyrektor tworzy w Centrum stanowisko zastępcy dyrektora w przypadku zorganizowania zajęć w powyżej 45 stałych grupach, z zastrzeżeniem § 11 ust 1 pkt 2. Inne stanowiska kierownicze mogą być utworzone po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy

§30. 1. W Centrum zatrudnia się:

1)nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych;

2) specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi;

3) pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczestnikami zajęć lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy oraz:

1) Przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym

2) Prowadzą nabór uczestników na zajęcia

3) Opracowują i realizują roczne plany pracy grup i zespołów

4) Dbają o bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży

5) Wykonują inne czynności i zadania wynikające z zadań statutowych placówki.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§31. 1. Dokumentację zajęć stanowią dzienniki i karty uczestnictwa.

2. Obowiązuje plan pracy placówki oraz plany pracy zespołów zawarte w dziennikach zajęć.

3. Placówka prowadzi kronikę dokumentującą swą działalność i inną dokumentację wynikającą z organizacji pracy w placówce.

4. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

6. W placówce mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza Centrum. Zgodę na podjęcie działalności wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków.

7. Egzemplarz statutu jest przechowywany i udostępniany w sekretariacie siedziby Centrum.

§32. 1. Krytyczne uwagi rodziców i wychowanków zgłaszane są do nauczycieli (forma ustna lub pisemna).

2. W ciągu 7 dni nauczyciel wyjaśnia przyczyny konfliktu (forma ustna lub pisemna).

3. W razie niemożności uzyskania porozumienia nauczyciel zgłasza problem Dyrektorowi (forma ustna lub pisemna).

4. Krytyczne uwagi nauczycieli zgłaszane są Dyrektorowi (forma ustna lub pisemna).

5. Dyrektor wyjaśnia przyczyny konfliktu w ciągu 7 dni (forma ustna lub pisemna).

§33. Statut Centrum został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze.

§34. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi.

§35. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.