Dofinansowanie


fundusze unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –”Lubuskie 2020”.

Beneficjent: Miasto Zielona Góra

wartość projektu: 11 274 118,55 zł                                                         wkład Funduszy Europejskich: 9 478 239,13 zł

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym Osi Priorytetowej nr 4, którym jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego woj. lubuskiego. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 19A na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. W ramach inwestycji powstała infrastruktura, która poprawi jakość pracy placówki. Zyskała dodatkowe pracownie i pomieszczenia o odpowiednich właściwościach technicznych. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób z obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, które będą korzystały z oferty kulturalno-edukacyjnej. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie darmowej kulturalnej oferty programowej do zgłaszanego popytu, szczególnie w zakresie liczby zajęć, zakresu tematycznego oraz liczby miejsc, stworzenie warunków sprzyjających kreatywności i rozwojowi pracowników, poprawę atrakcyjności i dostępności zajęć, w tym umożliwi korzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym i pozostałym mieszkańcom bez względu na stan zdrowia (sprawność ruchową), status społeczny i majątkowy. Zmniejszenie różnic w dostępie do życia kulturalnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji artystycznej poprzez poprawę jakości i dostępności publicznej oferty umożliwi aktywizację ludności w sferze kultury, pozwoli wykorzystać ich potencjał do rozwoju regionu, wpływając na poprawę jakości i atrakcyjności życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry. Projekt kontynuuje działania podjęte wcześniej przez Miasto w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta oraz podnoszących jego atrakcyjność.