DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury „Dom Harcerza” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mdk-zgora.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.

Ocenę dostępności cyfrowej strony MDK sporządzono na podstawie ogólnodostępnych narzędzi, m.in. Wave Accessibility Evalutation Tool.

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Elementy graficzne – zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • Ocenę dostępności cyfrowej strony MDK sporządzono na podstawie ogólnodostępnych narzędzi, m.in. Wave Accessibility Evalutation Tool.
 • Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kubasiewicz, mdkzg-sekretariat@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 320 55 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na różnym poziomie, komunikacja pionowa – schody).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek MDK posiada rampę podjazdową od strony ul. Regis i wewnątrz budynku na poziomie parteru, oraz rampę podjazdową w użytkowanym przyziemiu (od strony pl. Okulickiego). UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, w obiekcie nie ma wind.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy –tablice informacyjne wewnątrz budynku, pracownicy sekretariatu i kasy kina Regis.
 4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku MDK, przy ul. Regis na ogólnodostępnym parkingu wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie MDK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
 6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie MDK nie ma takich możliwości.
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 8. Wejście do placówki bez barier architektonicznych, z poziomu chodnika wejście główne oraz tylne na parking z dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (oznaczenie pionowe i poziome)
 9. Budynek placówki 2 piętrowy, winda obsługująca wszystkie kondygnacje (brak transkrypcji dla osób z problemami wzroku)
 10. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17 C

 1. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych tzw. Poniemiecki budynek
 2. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
 5. Brak tłumacza języka migowego