Strona główna » Konkursy
» IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
» VIII Wojewódzki Konkurs Poetycki
» XV Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej „Barwne zapiski z notatnika”
» III Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych
» Przegląd Małych Form Teatralnych „Jaśnie Pan Rym”
» Protokół Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych
» Protokół IV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego


REGULAMIN
 
IV WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TAKA CODZIENNOŚĆ”

ORGANIZATOR
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze   

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja twórczości fotograficznej wśród młodzieży.
2.Zachęcenie młodych Lubuszan do fotografowania miejsc w których żyjemy, zwrócenie uwagi na to, co codzienne, zwyczajne. Kontakty, spotkania. Pokazanie swoich znajomych i nieznajomych. Po prostu życie na co dzień.
3. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 18 x 24 cm,
max. 30 x 45 cm. Prace fotograficzne barwne lub czarno-białe należy przesłać na adres organizatora w formie wywołanej odbitki.
Na odwrocie każdej pracy należy podać:
imię i nazwisko, adres, tytuł pracy, wiek autora, kategoria, mail, telefon, nazwę instytucji i opiekuna.

KATEGORIE
W konkursie przewidziane są dwie kategorie wiekowe:
-kategoria I-  13-16 lat
-kategoria II-  17-20 lat
                                                         PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody (w każdej kategorii wiekowej)
I nagroda (rzeczowa),
II nagroda (rzeczowa),
III nagroda (rzeczowa).
Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy jak i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów w porozumieniu z Jury.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nie odebrane przez laureatów do 1 września 2011r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.
                                                    TERMINARZ KONKURSU
Nadsyłanie prac do – 31 marca 2012 r. na adres:
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „ Dom Harcerza”
ul. Dzika 6      65-036 Zielona Góra
z dopiskiem Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
/decyduje data stempla pocztowego /
Ocena Jury – do 6 kwietnia 2012 r.
Informacja o wynikach konkursu do – 10 kwietnia 2012 r. dostępna na stronie
www.mdk-zgora.pl
Wystawa pokonkursowa – 20 kwietnia 2012 r. godz. 12:00 w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze przy ul. Dzikiej 6
Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „ Dom Harcerza”, /68/ 3271892, mdkzg-sekretariat@wp.pl

                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani mailowo.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

                                                                UWAGA!
Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia.

 


Ostatnia Aktualizacja: 02.12.2012  godz. 19:19:38   |  Projekt, wykonanie i administracja: Jarosław Twaróg  |  © JMComputers 2011